Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο πεδίο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» με έδρα τη Μαγούλα Αττικής επί των οδών Μελέτη Μηλίου και Νικηταρά, για την διαχείριση της ποιότητας στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές:

 • Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει το πρότυπο ISO 9001:2015
 • Συμμόρφωση με τις νομοθεσίες και κανονισμούς
 • Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της ποιοτικής επίδοσης μέσω κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων δράσης με βάση συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης
 • Συνεχής προσπάθεια για πρόληψη εμφάνισης παραπόνων και Μη Συμμορφώσεων
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους ασθενείς.
 •  Η συστηματική παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και μεθόδους
 •  Χρησιμοποίηση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την συνεχή ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση του κόστους.
  • Συνεχής επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Συνεχής επενδύσεις σε εγκαταστάσεις.
  • Συνεχής επενδύσεις σε εργαστηριακό εξοπλισμό.
 • Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων
 • Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας ολόκληρου του προσωπικού.

 

Η εταιρεία θέτει στόχους για την παρακολούθηση της επίδοσης της σε θέματα ποιότητας. Για τη θέσπιση των στόχων, η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία βασίζεται στον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων της καθώς επίσης και στις απειλές και ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Στα πλαίσια της ίδιας μεθοδολογίας η εταιρεία εντοπίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητα της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες αυτών.

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας, η εταιρεία αναγνωρίζει και αξιολογεί όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία της, ούτως ώστε να είναι θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανές καταστάσεις που δύνανται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, έτσι ώστε να λάβει εγκαίρως τα σχετικά μέτρα διαχείρισης.

Η εταιρεία δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή της με το σύνολο των νομοθετικών, κανονιστικών και λοιπών απαιτήσεων που διέπουν τη λειτουργία της.

Η Πολιτική Ποιότητας, τα Προγράμματα Δράσης και οι Σκοποί και Στόχοι της εταιρείας αναθεωρούνται και ανασχεδιάζονται με σκοπό την συνεχή βελτίωση και βέλτιστη Ποιοτική Επίδοση.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων  Διαχείρισης βασίζονται σε τεκμηριωμένες Διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και σκοπό έχει την επίτευξη των Σκοπών και στόχων της εταιρείας.

Προς επίτευξη αυτών των στόχων, η διοίκηση εισάγει και καθιερώνει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς προτύπου 9001:2015. Οι διαδικασίες του εν λόγω συστήματος έχουν στόχο την βελτίωση της ποιοτικής επίδοσης της εταιρείας και την πρόληψη μη συμμορφώσεων προς τις εκάστοτε τιθέμενες προδιαγραφές.

Η καθιέρωση συστήματος ποιότητας είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και εκ μέρους της διεύθυνσης υπάρχει η δέσμευση να διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους και μέσα με σκοπό την πλήρη και διαρκή εφαρμογή του εν λόγω συστήματος.

 

Επιδιώκουμε και ενεργούμε έτσι ώστε:

 • να γίνουν απολύτως αντιληπτοί από όλους τους εργαζόμενους οι τεθέντες στόχοι και η εν γένει πολιτική ποιότητας της εταιρείας.
 • να εφαρμόζονται αυστηρά από όλους τους εργαζόμενους οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας,

ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας εφαρμόζεται, τηρείται και είναι γνωστή σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα και στο προσωπικό της εταιρείας μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και συνεχών ελέγχων λειτουργίας.               

 

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη επικεντρώνεται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητα της επιχείρησης στην κοινωνία και το περιβάλλον. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τις απαιτήσεις και τα θέλω των εμπλεκόμενων μερών δηλαδή εργαζόμενους, μετόχους, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές και τοπικές κοινότητες καθορίζει τους ακόλουθους στόχους:

 • μεγιστοποίηση της θετικής επίδρασης στην κοινωνία και ελαχιστοποίηση της αρνητικής,
 • διαμόρφωση ολοκληρωμένων αγορών εργασίας και υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής ένταξης
 • επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • προώθηση της δια βίου μάθησης
 • διατήρηση της απασχόλησης
 • εθελοντική διάθεση εργασιακού χρόνου της διοίκησης και των εργαζομένων σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα
 • σεβασμός στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα
 • προστασία του περιβάλλοντος
 • μείωση της φτώχιας
 • καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας
 • τήρηση της νομοθεσίας

    Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.»:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 26000:2010, το οποίο εφαρμόζεται από όλο τον οργανισμό. Το Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
 • Παρέχει επαρκείς πόρους για την διαχείριση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
 • Καθιερώνει στόχους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες.

 Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας και του Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και η συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σ΄ αυτήν.