Κοινωνική Υπηρεσία

 

Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι σημαντικός και αφορά στην κοινωνική αποκατάσταση του ασθενή, καθώς βοηθά να αναπτυχθούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του ιδίου, του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και της Ομάδας Αποκατάστασης.

 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός έρχεται άμεσα σε επαφή με τον εισερχόμενο ασθενή και τους συγγενείς του για τη συμπλήρωση του κοινωνικού ιστορικού, ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην ομαλότερη προσαρμογή του ασθενή στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, με σεβασμό στην ατομικότητά του και στο υποστηρικτικό πλαίσιο που τον περιβάλει. Ο ίδιος είναι επιφορτισμένος με τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, τις οποίες οφείλει να μεταφέρει στη Διεπιστημονική Ομάδα, ώστε να γίνει κατανοητή η κοινωνική διάσταση κάθε περίπτωσης, οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρέασαν στην εκδήλωση του προβλήματος, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που πιθανόν θα ακολουθήσουν μελλοντικά.

 

 

Πρωταρχικός στόχος, ωστόσο, του Κοινωνικού Λειτουργού είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τον ασθενή και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την Ομάδα Αποκατάστασης που είναι υπεύθυνη για την αποθεραπεία και αποκατάστασή του. Δευτερευόντως, ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τον ασθενή σχετικά με την επιδοματική πολιτική και τα δικαιώματά του, στοχεύοντας στην διασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να συνοδεύσει τον ασθενή σε δημόσιες υπηρεσίες ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.

 

Τέλος, ο Κοινωνικός Λειτουργός ωθεί σε ενεργή συμμετοχή του ασθενή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, καθώς και σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτητοποίησή του και η όσο το δυνατό επιτυχής κοινωνική επανένταξή του.

Δείτε τη σημασία της κοινωνικής επανένταξης εδώ