Νοσηλευτική Αποκατάστασης

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό  Υγείας (2011), αποκατάσταση είναι «ένα σύνολο μέτρων που βοηθούν τα άτομα που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να βιώνουν μια αναπηρία, να επιτύχουν και να διατηρήσουν βέλτιστη λειτουργικότητα σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον». Ο ακρογωνιαίος λίθος στη διαδικασία της αποκατάστασης είναι οι διεργασίες της Διεπιστημονικής Ομάδας, μέσα από την ολιστική προσέγγιση της κλινικής διαχείρισης του ασθενή.

 

Οι Νοσηλευτές Αποκατάστασης αποτελούν έναν σημαντικό συνδετικό κρίκο στην αλυσίδα της Διεπιστημονικής Ομάδας του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, καθώς συμβάλλουν τα μέγιστα στην γρήγορη και ουσιαστική αποθεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών.

 

Η νοσηλευτική διεργασία κατά την εφαρμογή της στον κύκλο της αποκατάστασης περιλαμβάνει:

  • την αναγνώριση/εκτίμηση του προβλήματος και των αναγκών του ασθενή,
  • τον καθορισμό των προβλημάτων στα οποία πρέπει να στοχεύσει ο Νοσηλευτής,
  • τα μέτρα παρέμβασης που θα ληφθούν υπό την καθοδήγηση του Ιατρού Αποκατάστασης,
  • την υλοποίηση και το συντονισμό των παρεμβάσεων,
  • την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

 

Στόχος των Νοσηλευτών Αποκατάστασης είναι να συνεργαστούν με τους ασθενείς ώστε να αποδεχτούν τις νέες συνθήκες της ζωής τους, βοηθώντας τους να ανακτήσουν μέρος των προηγούμενων δυνατοτήτων τους και να επιστρέψουν στη ζωή αυτόνομοι και ανεξάρτητοι.